ഹജ്ജും ഉംറയും (الحج والعمرة) – അബ്ദുല്ലത്തീഫ് സുല്ലമി, മാറഞ്ചേരി