[108] സൂറത്തുല്‍ കൗഥര്‍ (سورة الكوثر) – നിയാഫ് ഖാലിദ്