6 നോമ്പിന്റെ വിധികള്‍ (حكم صيام شوال)- മുഹമ്മദ്‌ നസ്വീഫ്‌