[68] സൂറത്തുല്‍ ക്വലം (سورة القلم) – ശംസുദ്ധീന്‍ ഫരീദ്, പാലത്ത്