[80] സൂറത്തു അബസ – سورة عبس (Part 1-2) – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്