[98] സൂറത്തുല്‍ ബയ്യിനഃ (سورة البينة) – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്