ആരാധനകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ? – ശംസുദ്ധീൻ ബ്നു ഫരീദ്