ആത്മവിചാരണ, പ്രത്യേകതയും പ്രാധാന്യവും – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി