അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാല്‍ (اخْتلاف) – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്