മതം ഗുണകാംക്ഷയാണ് (الدّين النّصيحة) – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്