ആഫാതുല്‍ ഇല്‍മ് (آفات العلم) – ഹാഷിം സ്വലാഹി

Based on the book (آفات العلم) by شيخ رسلان