തൗഹീദിന്റെ ഇനങ്ങള്‍ (أقسام التوحيد) – സക്കരിയ സ്വലാഹി (الدروس المهمة)

(Based on الدروس المهمة – Part 4)