അല്ലാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് വെറുതെയല്ല – നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്