അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ദീനിലേക്ക് നാം മടങ്ങിയാൽ

Kannur City Program
  • അബ്ദുൾ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്
  • നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്