അല്‍-വലാഉ വല്‍ബറാഅ് (الولاء والبراء) – മുഹമ്മദ്‌ നസീഫ്