അനുഗ്രഹീതമായ റമദാൻ – ഹാഷിം സ്വലാഹി

  • വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസം
  • എന്താണ് പിശാചുക്കൾ ചങ്ങലക്കിടപ്പെടും എന്ന്‌ പറഞ്ഞാൽ ?!