നമസ്കാരത്തിന്റെ റുക്‍നുകള്‍ (أركان الصلاة / الدروس المهمة لعامة الأمة) – അബ്ദുനാസര്‍ മദനി