അര്‍ശിന്റെ തണല്‍ ലഭിക്കുന്ന 7 വിഭാഗങ്ങള്‍ (سبعة يظلهم الله في ظله) – അബ്ദുസമീഹ്