ആശൂറാഉം താസൂആഉം – عاشورا ء و تاسوعاء – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി