അല്ലാഹുവിന്റെ നാമങ്ങള്‍ (أسماء الله الحسنى) [Part 1-52] – അബ്ദുല്‍ജബ്ബാര്‍ മദീനി