അത്താഴം കഴിക്കുക, 10 بركة കൾ നേടാം – സൽമാൻ സ്വലാഹി