ആയത്തുല്‍ കുര്‍സിയ് (اية الكرسي) – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്‌