ആയത്തുല്‍ കുര്‍സിയ്യ്: (3 Parts) – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്