ബദ്‌ര്‍; ചില ഓര്‍മ്മകള്‍ – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Source : http://alaswala.com/badr_chila_ormakal/