ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരാ – നിയാഫ് ബ്നു ഖാലിദ്

ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരാ,
നീ ഇതിലേത് തെരെഞ്ഞെടുക്കും ?
أيها الأخ المفكر في مصيرك
أيهما تختار لنفسك؟