ഭയപ്പെടുക!! നമ്മുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ? -ഹാഷിം സ്വലാഹി