ബുദ്ധിയും പ്രമാണവും – സകരിയ്യ സ്വലാഹി

(ജുമുഅ ഖുതുബ)

17 ദുൽഹിജ്ജ 1438
8 സെപ്റ്റംബർ 2017