ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പാരസ്പര്യം – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി