ദഅ് വത്ത് , സലഫുകളുടെ രീതി (الدعوة السلفية) – ഹാഷിം സ്വലാഹി