ദുൽഹിജ്ജ പത്ത് ദിനങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ – സകരിയ്യാ സ്വലാഹി