ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലെ 10 ദിവസങ്ങൾ – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി