ദുരിതം; വിനയാന്വിതരായി മടങ്ങുക – ശംസുദ്ദീന്‍ ഇബ്നു ഫരീദ്