പെരുന്നാളും ജുമഅ: യും ഒരുമിച്ചാൽ ? – സകരിയ്യ സ്വലാഹി