ഈദ്: വിധി വിലക്കുകൾ (أحكام العيد) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

  • പെരുന്നാളിന് തക്ബീർ ചൊല്ലേണ്ട സമയം എപ്പോൾ?
  • ഈദ് ആശംസകൾ പറയാമോ?
  • പെരുന്നാൾ നമസ്കാരവും പള്ളികളും.
  • നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഘടിത തക്ബീർ അനുവദനീയമോ?