ഫജ്ര്‍ നമസ്കാരം (صلاة الفجر) – നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ്‌