ഫാത്തിഹ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന 200 തെറ്റുകൾ (Part 1-3)- റഫീഖ് ബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ