ഫിത്നയുടെ സമയത്തെ മുസ്ലിമിന്‍റെ നിലപാടും രക്ഷയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും – കെ.കെ. സക്കരിയ്യ സ്വലാഹി

موقف المسلم من الفتن و أمور منجيات منها
 (ഫിത്നയുടെ സമയത്തെ മുസ്ലിമിന്‍റെ നിലപാടും രക്ഷയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും )