ഫിത്വ് ർ സകാത്: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില മസ്അലകൾ – സകരിയ്യാ സ്വലാഹി

  1. ഫിത്വ് ർ സകാത്: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില മസ്അലകൾ
  2. ഫിത്വ് ർ സകാത് മറ്റുള്ളവരെ വക്കാലത്താക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക