ഫിത്വർ സകാത്‌ സംഘടിതമായി തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ ? – സൽമാൻ സ്വലാഹി