ഹജ്ജിലെ മശ്അറുകള്‍ (Part 1-3) – അബ്ദുല്‍ ജബ്ബാര്‍ മദീനി