ഭരണാധികാരികള്‍: ഇസ്ലാമിക നിലപാടിനൊരാമുഖം – അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Reference Link : http://alaswala.com/hakim/