ഒരു ഹിജ്റ വർഷം കൂടി വിട പറയുമ്പോൾ – സൽമാൻ സ്വലാഹി

ഒരു ഹിജ്റ വർഷം കൂടി വിട പറയുമ്പോൾ, ചില സുപ്രധാന ഓർമപ്പെടുത്തലുകൾ –