ഹിസ്നുല്‍ മുസ്ലിം (حصن المسلم) [Parts 5) – യാസര്‍ മദനി, പകര