[82] സൂറത്തു ഇൻഫിത്വാർ (Part 1&2) – അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി