ഇഅ്തികാഫ് (الإعتكاف) – സൽമാൻ സ്വലാഹി

  • ഇഅ്തികാഫിന്റെ പുണ്യം
  • ഇഅ്തികാഫ് 3 പള്ളികളിൽ മാത്രമോ?
  • ഇഅ്തികാഫിന്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയം എത്ര?
  • എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇഅ്തികാഫിരിക്കാമോ?