ജംഉും കസ്വ് റും – الجمع والقصر (Part 1-9) – സല്‍മാന്‍ സ്വലാഹി

Part 5

 • ജംഉ ചെയ്യുമ്പോള്‍ രണ്ടു നമസ്കാരവും ഒരുമിച്ച് നിര്‍വഹിക്കണോ
 • യാത്രയില്‍ ജംഉ ചെയ്ത ഒരാള്‍ അതെ നമസ്കാര സയത്ത് നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ വീണ്ടും നമസ്കരിക്കണമോ?
 • ജംഉ ചെയ്യുംപോള്‍ ബാങ്കും ഇഖാമത്തും എങ്ങനെ?

Part- 6

 • എന്താണ് കസ്വര്‍ ?
 • കസ്വര്‍ അനുവദനീയം ആകുനത് എപ്പോള്‍ ?
 • യാത്രയില്‍ കസ്വര്‍ നിര്‍ബന്ധമോ ?

Part 7

 • യാത്ര ആരംഭിക്കുനതിന്റെ മുന്പ്  നമസ്കാരം കസ്ര്‍ ആക്കാമോ ?
 • കസറിന്റെ ദൂരം എത്ര ?

Part 8

 • കസറിന്റെ ദൂരം എത്ര ? (ഭാഗം-2)

Part 9

 • യാത്രയിൽ മുഖീമായ ഇമാമിനെ തുടരുമ്പോൾ കസ്വർ ആക്കാമോ ?
 • ജംമ്മും  കസ്വറും ആക്കുമ്പോൾ ബാങ്കും ഇഖാമത്തും എങ്ങിനെ ?