ജിന്ന്‍ – സിഹ്ര്‍ – റുഖ്‍യ ശറഇയ്യഃ (6 Parts) – ഫദ്‍ലുല്‍ ഹഖ് ഉമരി, ആമയൂര്‍