കാഫിറുകളുടെ ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ വിധി – ഹാഷിം സ്വലാഹി