കടം, ഗൌരവമേറിയ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ – ഹാഷിം സ്വലാഹി