ഖവാരിജുകളും അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളും (الخوارج والأقسام) – അബ്ദുറഊഫ് നദ്‍വി